باسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دانشکده علوم انسانی
نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال)
عنوان:
پیش بینی معنادر زندگی و امید دانشجویان بر مبنای ارضای نیازهای اساسی در نظریه انتخاب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
نام و نام خانوادگی دانشجو:
اشرف قاسمی
کارشناسي ارشد دكتراي حرفه‌اي
عنوان پژوهش به فارسي:
پیش بینی معنادر زندگی و امید دانشجویان بر مبنای ارضای نیازهای اساسی در نظریه انتخاب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

عنوان پژوهش به انگلیسی:
Predicted statistically provision of basic needs of life and hope the students based on the theory of choice among students of Islamic Azad University, Malayer
سوال اصلی پژوهش:
1. اطلاعات مربوط به دانشجو:
2. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
2. اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
1- چکیده42- مقدمه52-1- مبانی نظری52- 2- بیان مساله52- 3- اهمیت پژوهش82-4- هدف پژوهش 93- پیشینه پژوهش: (حداقل دو تا سه صفحه شامل مروری بر آخرین پژوهشها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان)94- تعریف واژگان کلیدی:105- تعریف عملیاتی متغیر/ متغیرها116- سوال/ سوال های پژوهش117- فرضیه/ فرضیه های پژوهش128- روش پژوهش:128-1- آزمودنیها: (تعداد آزمودنی ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آنها، خصوصیات جمعیت شناسی آنها)128-2- طرح پژوهشی:( آیا طرح کیفی است یا کمی،توصیفی است یا توضیحی؛ چرایی انتخاب طرح)128-3- ابزار پژوهش: (ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و… و نیز نحوه 138-4- شیوه کار: (توصیف روش انجام کار و روش جمع آوری داده ها با جزییات کامل)139- تجزیه و تحلیل داده ها: (توصیف ماهیت داده های جمع آوری شده و نوع تجزیه و تحلیل آماری مورد نیاز)1410- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثير قرار دهد)1411- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر)1512- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول …. )16
1- چکیده
پژوهش حاضر به منظور پیش بینی معنا و امید به زندگی دانشجویان بر مبنای ارضای نیازهای اساسی در نظریه انتخاب در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ملایر انجام شده است . جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تشکیل می دهند که 4500 نفر می باشند . حجم نمونه طبق جدول مورگان کرجسی1 انتخاب شده اند که طبق این جدول حجم نمونه 382 نفر به دست می آید ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد . ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر2 (1998) ، پرسشنامه معنا در زندگی استگر3و همکاران ( 2006) وپرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر4 ( 1960) می باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 به دو روش آماری توصیفی با ارائه جداول فراوانی و شاخص های پراکندگی و روش استنباطی با استفاده از آزمون k-s برای بررسی توزیع نرمال داده ها و رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی جهت آزمون فرضیه ها به تحلیل اطلاعات می پردازیم.
2- مقدمه
2-1- مبانی نظری
1- مبانی نظری نیازهای اساسی
به اعتقاد مزلو5 (1943) نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند(رضائیان ،1389).
هرم سلسله نیازهای مزلو، نظریه آبراهام مزلو نظریه‌پرداز کلاسیک مدیریت ، در مورد نیازهای اساسی انسان است. این نظریه در میان بینش‌های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار بوده و نظریه‌ای بنیادین محسوب می‌شود. این نظریه از نظریه‌های محتوایی در مورد انگیزش به شمار می‌آید. نظریه‌های محتوایی چیستی رفتارهای برانگیخته را شرح می‌دهند و به طور عمده با آنچه در درون فرد یا محیطش می‌گذرد و به رفتار فرد نیرو بخشیده سرو کار دارد؛ به عبارت دیگر این نظریه‌ها، به مدیر نسبت به نیازهای کارکنانش بینش می‌دهند و به او کمک می‌کنند تا بداند کارکنان به چه چیزهایی به عنوان پاداش کار یا ارضا کننده بها می‌دهند؛ در حالیکه نظریه‌های فراگردی چگونگی و چرایی برانگیختگی افراد را توصیف می‌کنند. به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار می‌گیرد. هنگامی که ارضای نیازها آغاز می‌شود، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می‌سپارند.
در این نظریه، نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده‌اند که به ترتیب عبارتند از:
نیازهای زیستی: نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانیکه قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک، غریزه جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛
نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می‌شود؛
نیازهای اجتماعی: یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد؛
احترام: این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛
خودشکوفایی: یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مزلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود»(رضائیان ،1389).
نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی، ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی، تشکیل گروههای رسمی و غیررسمی در محیط کار، قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضا می‌شود. به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز “دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها” و “نیاز به زیبایی و نظم” نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند. اگر چه نظریه سلسله مراتب نیازها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است، اما می‌توان نتیجه گرفت که با ارضای این نیازها، برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد(رضائیان ،1389).
نظریه‌های تکمیلی
البته باید به این نکته هم توجه داشت که سلسله مراتب نیازها، ضرورتاً از الگوی ارائه شده مزلو پیروی نمی‌کند و قصد و سخن وی نیز این نبوده است که بگوید این سلسله مراتب کاربرد همگانی دارد. او بر این باور بود که این سلسله مراتب الگویی نمونه است که در اکثر مواقع صادق می‌باشد. برخی از نطریه‌پردازان کوشیده‌اند نظریه مزلو را تعدیل کنند تا از نظر رفتاری منعطف‌تر شود مانند نظریه «مراحل مختلف زندگی» و نظریه «زیستی – تعلق – رشد»(رضائیان ،1389).
در حیطه های مختلفی از جمله مطلوبیت اجتماعی نظریه ای به عنوان خودتنظیمی اجتماعی را برای اولین بار مشیریان فراحی و همکارانش (1393) منتشر کردند، خودتنظیمی اجتماعی به عنوان تنظیم کردن چگونگی ایجاد رابطه با اشخاص متعدد در جامعه و باتوجه به اینکه ما مسئول انتخاب خود هستیم و باید به نیازهای خود و دیگران توجه داشته باشیم، تعریف می شود (مشیریان فراحی، 1393). اخلاق یعنی ارضای نیاز خود بدون آن که به خود ضرری برسد و جلوی ارضای نیاز دیگری را نگیرد. پس تربیت اخلاقی یعنی استفاده از روش هایی که به فراگیر مسئولیت پذیری و نیازهای 5 گانه گلاسر آموخته شود و برای وی نهادینه شود بر اساس روش های تدریسی که در این راستا طراحی شده باشد، همانطور که گلاسر می گوید باید در یادگیری به روابط توجه کرد یعنی رابطه معلم و شاگرد(گلاسر، ترجمه صاحبی، 1391)، یعنی در تدریسی که قرار است انجام شود باید یک رابطه درست شکل گرفته باشد تا کودک مفاهیم مورد نظر را به خوبی یاد بگیرد. شخصی که نیازهای خود را می شناسد و وقتی که می داند من انتخابگر هستم و من مسئول انتخابم هستم، دست به انتخابی می زند که هدف آن ارضای یکی از نیازها می باشد و به ارضای نیاز شخصی دیگر آسیب نمی رساند (مشیریان فراحی، 1393).
2- مبانی نظری معنا در زندگی
در باب معناداری نظریات گوناگونی وجود دارد که به برخی اشاره می شود.
1- فراطبیعت باوری
فراطبیعت باوری نظریه ای است که می گوید زندگی یک فرد در صورتی معنادار است که او ربط و نسبت خاصی با قلمروی صرفاً روحانی داشته باشد.
الف) نظریه های خدا – محوردر این نظریه ها، ربط و نسبت خاص با خداوند شرط لازم و کافی برای اینست که زندگی شخص معنادار باشد، اما در اینکه چگونه معنا از وجود خدا به زندگی انسان می رسد، اختلاف وجود دارد یکی از این نطریه ها اینست که معنا در زندگی ما از راه تحقق بخشیدن به هدفی که خداوند برای آدمی مقرر کرده است حاصل می آید و دیگری معنای زندگی را جهت گیری زندگی به سوی برترین سرشت ممکن می داند و …
ب) نظریه های رو ح – محور در این دیدگاه معنای زندگی هر شخص وابسته به روح او در حالت خاص است و روح جوهر معنوی نامیرا است. طرفداران این نظریه «ارزش زیستن» را مبنای معناداری می دانند و حیات محدود و مادی را دارای ارزش کافی برای زیستن نمی دانند لذا زندگی ارزشمند باید محتوای نامحدود داشته و پایان نپذیرد پس معنای زندگی وابسته به آنست که انسان دارای روح باشد ( پاکیزه ، 1393).
یکی دیگر از نظریه های روح – محور معناداری را در ارتباط با عدالت آرمانی مطرح می کند به این صورت که چون عدالت بصورت کامل در این عالم بدست نمی آید پس حیات اخروی برای معناداری لاز م است.
ج) نظریه هایی که قائلند زندگی با معنا تابعی از هم خدا و هم روح استدراین نظریه معنای زندگی از وصال به خداوند نشأت می گیرد و دراین جهان مادی ممکن نیست.
2-طبیعت گرایی
این نظریه ها معتقدند که زندگی حتی بدون خدا یا روح می تواند معنادار باشد و گونه های خاصی از زندگی در عالمی صرفاً مادی می تواند برای معناداری کافی باشد.
الف)شخص گراییمطابق این نظریه، آنچه به زندگی معنا می بخشد وابسته به شخص است و اگر زندگی یا اجزای آن متعلق میلی باشند برای معناداری کافیست.
اما شخص گرایان هم درباره اینکه کدام توانایی های ذهنی زندگی را معنادار می کنند، اختلاف دارند. برخی احساسات، برخی تمایلات و بدست آوردن چیزها و برخی باورها را مطرح می کنند.
ب- عین گرایینظریه عین گرا معتقد است که برخی از جنبه های زندگی طبیعی ما می تواند آن را معنادار سازد. مطابق این نظریه زندگی معنادار عبارتست از همراه شدن قوای ذهنی خاص با ارزشهای مستقل از ذهن اما اینکه چه چیزی یک کار را «با ارزش»، دارای «جذبه عینی» یا «ارزش ذاتی» می کند بصورت دقیق پاسخ داده نشده و در این مورد اختلاف نظر وجود دارد.
3- نظریات دیگر
ریچارد تیلور6 مطابق نظریه خلاقیت می گوید: زندگی فقط تا اندازه ای معنادار است که خلّاق باشد بعضی دیگر در اینکه تنها شرط معناداری خلاقیت باشد تردید دارند و معتقدند حرکات و اعمال اخلاقی بویژه احساس و عمل خیرخواهانه شرایط کافی معناداری زندگی اند.
برخی از صاحبنظران معتقدند نوعی از اخلاق برای معناداری زندگی ضروری است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: اول دیدگاه فرا اخلاقی که زندگی بدون وجود معیارهای مطلق اخلاقی را بی معنا می داند و دوم دیدگاه هنجاری که زندگی اخلاقی تر را با معنا تر می داند، یعنی زندگی به اندازه ای که به تولید رفاه یا خیرات ذاتی منجر شود به همان اندازه، اخلاقی است ( پاکیزه ، 1393).
3-مبانی نظری امید به زندگی
نظریه امید اسنایدر
یکی از نظریه های برخاسته از روان شناسی مثبت گرا نظریه امید است. این نظریه نیز مثل سایر نظریه های جدید با ارائه استدلال اکتشافی نسبت به آن چه شایع است شروع شد. این نظر که اهداف شخص قابل دستیابی است پایه اصلی نظریه هایی بود که امیدواری را تعریف می کردند (برای مثال: کانتری، فیبر، فرانک، فرانکل، ملگس و بالبی، منینگر، چچتل). این تعریف کاملی از امید نبود اگر چه بسیاری از دانشمندان آن را قبول داشتند.
در نتیجه تعاریف جدیدی از امید پا به عرصه علم گذاشت. ابتدا از افراد زیادی خواسته شد تفکرات امیدوارانه خود را بیان کنند، بعد از مصاحبه های غیر رسمی زیاد آشکار شد که افراد به راه های رسیدن به اهداف و انگیزه های زیر بنایی آنها اشاره می کردند. بنابراین این فرایند شامل دو مولفه بود: راه ها و عامل. افکار امیدوارانه عقایدی را نشان می دهند که فرد می تواند از طریق آنها راه های رسیدن به اهداف مورد تمایل را پیدا کند و برای استفاده از آنها برانگیخته شود. همچنین این نظریه امید را به عنوان سائقی برای هیجانات و سلامتی افراد می داند (اسنایدر7 و همکاران، ۲۰۰۲).
هم نظریه امید اسنایدر و هم تعریف امید بر شناخت هایی تأکید می کند که بر اساس افکار هدفدار ساخته شده اند. امید را می توان به عنوان افکار هدفدار تعریف کرد که در آن شخص تفکر راهبردی (توانایی درک شده برای پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف دلخواه) و تفکر عاملی (انگیزه لازم برای استفاده از آن راه ها) را به کار می برد (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷). معمولاً اعمال بشر هدفدار هستند، ولی اهدافی که به اندازه کافی ارزشمند باشند و هوشیارانه دنبال شوند به عنوان امید شناخته می شوند. اهداف ممکن است کوچک یا بزرگ باشند، و یا بر حسب دسترسی به آن از آسان تا خیلی سخت تغیر کنند (اسنایدر، ۲۰۰۵).
در نهایت به نظر اسنایدر امید عبارت است از “توانایی درک شده برای تولید راه هایی به سمت اهداف خوشایند، همراه با انگیزه درک شده برای استفاده از آن راه ها تا فرد به هدف مورد نظر برسد” (اسنایدر، ۲۰۰۰). در این چهارچوب دو عاملی، عامل به حس کارآمدی (یا قصد و اراده) در حرکت به سمت اهداف فردی و راهبردها به طرح برنامه و راه ها برای دستیابی به اهداف دلخواه برمی گردد (برایانت و ونگروس، ۲۰۰۴).
تفکر راهبردی
برای دستیابی به هدف، مردم باید خودشان را برای ایجاد مسسیرهای عملی جهت دستیابی به آنها توانا ببینند. این فرآیند که تفکر راهبردی نامیده می شود، به معنی توانایی درک شده فرد در تولید راه های عملی برای رسیدن اهداف است (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲).
این تفکر راهبردی به وسیله اظهارات درونی که شبیه جمله زیر است مشخص می شود: “من راهی برای دستیابی به آن پیدا می کنم”. تفکر راهبردی شامل افکاری می شود که فرد قادر است حداقل یک راه و اغلب بیشتر برای رسیدن به اهداف مطلوب پیدا کند. تولید چندین راه هنگام مواجهه با موانع خیلی مهم است و افراد امیدوار خود را برای یافتن راه حل های متناوب توانا می بینند، به عبارت دیگر، افراد امیدوار واقعاً قادر به خلق راه های گوناگون هستند (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲).
یکی از ضروریات تفکرامیدوارانه، راه های رسیدن به اهداف مطلوب است، هدف مغز این است که توالی علیت را پیدا کند (برای مثال A®B). تفکر راهبردی توانایی فرد را برای تولید راه های احتمالی رسیدن به هدف مورد استفاده قرار می دهد. این حالت در شکل زیر نشان داده شده است، جائی که هدف مطلوب (B) است و فرد (A) خود را قادر به رسیدن به هدف می داند (اسنایدر، 2000).
تفکر عاملی
مولفۀ انگیزشی در نظریه امید عامل است “توانایی درک شده فرد در استفاده از راه های مختلف به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر” تفکر عاملی شامل افکاری است که هم شروع حرکت در مسیرهای خاص و هم ادامۀ آن مسیر را در بر می گیرد. معمولاً افراد امیدوار جملاتی را با خود تکرار می کنند، مثلاً “من می توانم این کار را انجام دهم و متوقف نمی شوم”. تفکر عاملی در همۀ افکار هدفدار مهم است اما در هنگام مواجهه با مشکلات نقش خیلی مهمی دارد. در این مواقع عامل به مردم کمک می کند تا انگیزه لازم برای به کارگیری راه های جانشین را داشته باشند (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲).
عامل همچنین می تواند ارزیابی شخص را از توانایی خود برای ثابت قدم ماندن تا رسیدن به هدف نشان دهد. تفکر عاملی انگیزۀ لازم برای تفکر راهبردی و ادامۀ مسیر را رقم می زند. بنابراین مولفه های راهبردی و عاملی یکدیگر را حمایت می کنند، به طوری که مرتباً بر یکدیگر اثر می گذارند تا فرد به هدف مطلوب برسد (اسنایدر، ۲۰۰۰). پس این دو، حالتِ تعاملی دارند. تفکر راهبردی باعث افزایش تفکر عاملی می شود و در نتیجه تفکر راهبردی نیز بیشتر شده و این فرآیند تا دستیابی به هدف ادامه می یابد (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲).
اما همیشه دستیابی به هدف آسان نیست و موانعی در راه رسیدن به هدف به وجود می آید. در بیشتر مواقع مردم خود را برای تولید یک راه به سمت هدف توانا می بینند ولی در هنگام مواجهه با موانع، افراد با نمره امید بالا به چندین راه جایگزین فکر می کنند. همان طور که در شکل زیرنشان داده شده است، فردی که با مانع مواجه می شود باید به فکر یک راه جانشین برای دور زدن مانع باشد. تفکر عاملی وقتی که راه اصلی مسدود است مهم است چون انگیزه لازم برای جستجوی راه های جانشین را فراهم می کند (اسنایدر، ۲۰۰۰).
اشخاص با سطح امید بالاتر موانع را به عنوان چالش تعبیر می کنند و راه های دیگری پیدا می کنند و انگیزش خود را در مسیر جدید به کار می برند. با توجه به موفقیت های کسب شده در هنگام مواجهه با موانع، افراد امیدوار با هیجانات مثبت خود به سمت جلو حرکت می کنند. افراد ناامید گیر می افتند چون راه های جدید را نمی توانند پیدا کنند، در عوض، هیجانات منفی و نشخوار فکری آنها مانع پیگیری اهدافشان می شود (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۷).

پایۀ زیستی- عصبی امید
اگر چه اسنایدر و همکارانش معتقد بودند که امید یک مجموعه ذهنی آموخته شده است، مانعی برای این ایده وجود ندارد که عمل تفکر امیدوارانه، خصوصاً در رابطه با رفتارهای مبتنی بر هدف، پایۀ نوروبیولوژیکی دارد. نورمندر پرفروش ترین کتابش در ۱۹۹۱، «بیولوژی امید و قدرت ارتقاء روح انسان» توصیف زیر را در مورد مغز و افکار امیدوارانه نوشته است:
«محققان مغز اکنون معتقدند که آن چه در بدن اتفاق می افتد می تواند روی مغز اثر داشته باشد و آن چه در مغز اتفاق می افتد می تواند روی بدن اثر داشته باشد. امید، هدف و تصمیمفقط وضعیت های ذهنی نیستند. آنها ارتباط الکتروشیمیایی دارند که سهم زیادی در عملکرد سیستم ایمنی و اقتصاد کلی ارگانیسم بدن دارد. به طور خلاصه من یادگرفته ام که صحبت دربارۀ بیولوژی امید غیر عملی نیست… (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷).
طبق نظر پیکرینگو گری8 (۱۹۹۹) اعمال هدفدار بوسیله سیستم بازداری رفتاریو سیستم فعال سازی رفتاری تنظیم می شوند. سیستم بازداری رفتاری آموخته است که به تنبیه واکنش نشان دهد و به ارگانیسم خبر می دهد متوقف شود، در حالی که سیستم فعال سازی رفتاری به وسیله پاداش کنترل می شود و فرمان حرکت به جلو را صادر می کند. تحقیق مرتبطی سیستم آسان سازی رفتاری را معرفی می کند که از اعمال جستجوی مشوق ارگانیسم ها نشأت می گیرد. سیستم آسان سازی رفتاری آموخته است که مسیر دوپامین مغز میانی را به سیستم لیمبیک و آمیگدالا مرتبط کند (اسنایدر و لوپز، ۲۰۰۷).
سنجش امید
با استفاده از نظریه امید، اسنایدر و همکارانش مقیاس خود سنجی امید را به وجود آوردند. اسنایدر، هریسو همکاران یک مقیاس ۱۲ آیتمی را برای بزرگسالان ۱۶-۱۵ ساله و بالاتر توسعه دادند که در آن چهار آیتم راهبردها و چهار آیتم عامل ها را می سنجد و چهار آیتم انحرافی وجود دارد.
همچنین مقیاس امید کودکان، برای کودکان دبستانی و مقیاس امید خردسالان، برای کودکان پیش دبستانی تهیه شده است (کار، ۲۰۰۴؛ ترجمۀ نجفی زند و پاشا شریفی، ۱۳۸۵).
2- 2- بیان مساله
تئوری انتخاب در یک تعریف ساده، تئوری انتخاب در مورد انتخاب‌ها و چگونگی و چرائی انجام آن‌هاست. تئوری انتخاب تبیین می کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه رفتارمان را انتخاب می‌کنیم. این رفتارهای هدفمند بیش‌تر از انگيزه‌هاي دروني ریشه می‌گیرند تا عوامل و محركهاي بیرونی. اين دیدگاه در بردارنده این مضمون است كه رفتار ما در هر زمان بهترين تلاش ما برای كنترل دنياي پيرامونمان و نيز خودمان به عنوان بخشي از اين دنيا است، بنابراين ما بايد همواره به گونه‌ای رفتار و انتخاب کنیم که به بهترين نحو نيازهايمان را برآورده کنیم. طبق اين ديدگاه رفتار هر شخص در هر مقطع زماني بهترين تلاش وي براي ارضای نيازهايش است. اگرچه شاید اين تلاش در واقع مؤثر و مفید نباشد، ولی در عين حال بهترين تلاش او است و به همين دليل روش‌هاي واقعيت‌درماني سعي دارد مراجعان را یاری نماید تا از این جنبه که آیا رفتاری که اکنون انتخاب کرده‌اند نیازهایشان را برآورده می‌کند یا خیر و نیز این‌که آیا به خواسته‌هایشان رسیده‌اند یا نه رفتارهای خود را ارزیابی نمایند(مشیریان فراحی،1393).
«معنای زندگی» یکی از مهم ترین موضوعات فلسفی، روان­شناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه­جانبه علم و فن آوری است. «مسائل اصلی که ذیل عنوان مذکور جای می­گیرند، مشتمل بر پرسش هایی اند مربوط به اینکه آیا زندگی هدف دارد یا نه؟ آیا زندگی ارزش مند است یا نه؟ و آیا مردم مستقل از شرایط و علایق خاص خود، دلیلی برای زندگی دارند یا نه؟(ولف9 ، ترجمه شهریاری ، 1389).
رواج نهیلیسم و هیچ انگاری در جوامع بشری به ویژه در دنیای غرب، پس از رنسانس و انقلاب علمی و صنعتی شتاب فزاینده ای داشته است. جامعه شناسان و روان شناسان امور متعددی مانند رنج کشیدن ها، ناکامی ها، شکست ها و ناتوانی تفسیر آنها را از جمله عوامل درونی و اجتماعی مهم پوچ انگاری می دانند. در این میان به نظر می رسد که مهم ترین عامل این معضل، ضعف یا عدم ایمان دینی باشد؛ انسانی که خدا را فراموش نموده است، به تعبیر قرآن کریم، حقیقت خود را فراموش نموده است، و روشن است که آن که خود را گم کرده باشد، زندگی برایش بی معنا خواهد بود. والتر تی. استیس نیز اگر چه با عقاید دینی بیشتر اسقف ها مخالف است، اما آشفتگی و سرگردانی انسان در جهان مدرن را ناشی از نبود ایمان و دست برداشتن از خدا و دین می داند( والتر10 ، ترجمه پویا ، 1390) .
امید یکی از مفاهیم بسیار نزدیک به خوش­بینی و یکی از ویژگی های زندگی است که افراد را به جستجوی فردای بهتر وا می دارد. امید یعنی انتظار موفقیت و آیندۀ بهتر، یعنی دلیلی برای زیستن، وقتی امید در دل و ذهن وجود داشته باشد، اشتیاق زندگی نیز وجود خواهد داشت (موحدی، 1394).
محققان جدید دریافته اند که نقش امید از آنکه تنها نیروی تسلی بخش در اوج احساس غمزدگی باشد، فراتر است. امید نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در حیطه­های گوناگون از موفقیت تحصیلی گرفته تا تحمل مشاغل پرزحمت، مزایایی به همراه دارد. امید از نظر علمی، از چشم اندازی روشن که نشانۀ آن است که همه چیز به خوبی پیش می رود، فراتر است. اسنایدر آن را به گونه ای دقیق­تر تعریف می کند: «اعتقاد به این امر که هدفتان هر چه باشد، هم ارادۀ دستیابی به آن را دارید و هم راه آن مقابل شما گشوده است» (گلمن11، ۱۹۹۵؛ ترجمۀ پارسا، ۱۳۸۰ ). با توجه به مباحث طرح شده مساله محقق پاسخ به این سوال است که آیا نیازهای اساسی در نظریه انتخاب پیش بینی کننده معنا و امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد ملایر می باشد؟
2- 3- اهمیت پژوهش
وقتی می بینیم که در جامعه، افراد، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند، زندگی خود را برای نجات فرد دیگری به خطر می اندازند، برای دستیابی به هدفی خاص، ساعت های طولانی کار می کنند، به فردی عشق می ورزند و او را دوست دارند و از فردی، نفرت و کینه دارند، از خود می پرسیم: سبب این چنین اعمال و رفتاری چه می تواند باشد؟ اصولاً چه چیزی فرد را برمی انگیزد و آیا سایر موجودات نیز این چنین رفتارهایی را دارند؟ به عبارتی: چه چیزهایی باعث نیروبخشیدن و جهت دار شدن رفتارهای انسانی می شود؟
با نگاهی دقیق و ژرف نسبت به مسئله، به این نکته می رسیم که در انسان، چیزی به اسم نیاز وجود دارد که سرچشمه تمام فعالیت های بشری است. و این انگیزش ها هستند که انسان را به سوی کمال و آرامش هدایت می کنند و به رفتار انسان، جهت می دهند و باعث تعادل روانی در فرد می گردند. با توجه به مساله نیازهای اساسی در دانشجویان این تحقیق بسیار ضروری می باشد چرا که دانشجویان آینده سازان جامعه می باشند و سلامت روانی آنها حائز اهمیت می باشد و سلامت روانی آنها با امید و معنا در زندگی حاصل خواهد شد . این تحقیق تابه حال انجام نشده و همین مساله باعث ضرورت انجام این تحقیق شده است.
2-4- هدف پژوهش
هدف اصلی
تعیین و شناخت تاثیر نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر.
اهداف جزئی:
1- تعیین رابطه بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر.
2- تعیین رابطه بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر.
3- پیشینه پژوهش: (حداقل دو تا سه صفحه شامل مروری بر آخرین پژوهشها و تشریح نواقص احتمالی یا قوت آنان)
شيخ الاسلامي (1394)به بررسی پيش بيني نشاط ذهني دانش آموزان بر اساس جهت گيري هاي هدف و نيازهاي اساسي روانشناختي پرداخت يافته ها نشانگر همبستگي مثبت و معنادار بين نيازهاي اساسي روانشناختي و نشاط ذهني بود. همجنين جهت گيري هاي هدف گرايشي همبستگي مثبت و معنادار و جهت گيري هاي هدف اجتنابي همبستگي منفي و معنادار با نشاط ذهني نشان دادند. تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه از مجموعه نيازهاي اساسي روانشناختي و جهت گيري هاي هدف، به ترتيب نياز به استقلال، شايستگي، و مرتبط بودن و جهت گيري هاي هدف عملكرد-گرايشي و تسلط- اجتنابي قوي ترين پيش بين هاي نشاط ذهني مي باشند. نتايج اين پژوهش حاكي ازآن است كه برآورده شدن نيازهاي اساسي روانشناختي، در مقايسه با جهت گيري هاي هدف، نقش مهم تري در نشاط ذهني دانش آموزان دارد.
فریدونی ( 1393) به بررسی رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با نيازهاي روان شناختي اساسي در دانشجويان دختر پرداخت نتايج نشان داد که ويژگي هاي شخصيت، نقش مهمي در پيش بيني نيازهاي روان شناختي اساسي (خودمختاري، شايستگي و ارتباط) ايفا مي کنند. هم چنين نتايج نشان داد که بين روان رنجورخويي و نيازهاي روان شناخي رابطه منفي معني دار و بين برون گرايي، وظيفه شناسي، باز بودن به تجربه و توافق پذيري و نيازهاي روان شناختي رابطه مثبت معني دار وجود دارد.
سلیمی ( 1391) به مطالعه رابطه بين تحقق نيازهاي اساسي رواني و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصيلي پرداخت يافته هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي دهد که خلاقيت به وسيله ارتباط، خودمختاري و شايستگي قابل پيش بيني است. نتايج آزمون t براي مقايسه تفاوت هاي متغيير جنسيتي در ميزان تحقق نيازهاي رواني اساسي و خلاقيت نشان داد که پسران نسبت به دختران در ميزان تحقق نيازهاي رواني اساسي داراي سطوح بالاتري هستند و همچنين پسران نسبت به دختران در ميزان خلاقيت نمرات بيشتري دارند. همچنين نتايج حاصل از تحليل واريانس نشان مي دهد که بين رشته هاي مختلف تحصيلي از لحاظ ميزان تحقق نيازهاي رواني اساسي و ميزان خلاقيت تفاوت معني داري وجود ندارد. به عبارت ديگر رشته تحصيلي نمي تواند تاثير آنچناني بر خلاقيت ناشي از تحقق نيازهاي اساسي رواني يادگيرندگان داشته باشد.
حسيني نسب (1391) به بررسي ارتباط نيازهاي اساسي روانشناختي با هوش اجتماعي دختران و پسران دانشجو نتايج نشان داد که افزايش رضايتمندي از نياز خودمختاري و شايستگي به طور مثبت با هوش اجتماعي رابطه دارد در حالي که رضايتمندي از نياز وابستگي با هوش اجتماعي رابطه منفي داشت. همچنين نتايج حاصل از بررسي فرضيه ارتباط جنسيت با هوش اجتماعي هيچ ارتباطي را بين اين دو متغير نشان نداد. رضايتمندي از نيازهاي اساسي روانشناختي مي تواند در تقويت هوش اجتماعي موثر باشد ولي بررسي ارتباط بين اين دو متغير هنوز در آغاز راه خود است.
غلامعلی لواسانی ( 1390) به بررسی نقش نيازهاي روان شناختي اساسي و سبک هاي هويت در پيشرفت تحصيلي پرداخت. يافته هاي به دست آمده نشان داد؛ نيازهاي روان شناختي اساسي، اثر مستقيم مثبت و معنادار بر سبک هويت اطلاعاتي، هنجاري و اثر مستقيم منفي بر سبک هويت مغشوش داشته و از طريق اين متغيرها (سبک هاي هويت) به صورت غير مستقيم بر پيشرفت تحصيلي، اثر مي گذارند هم چنين نيازهاي روان شناختي اساسي اثر مستقيم مثبت و معنادار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان داشته است. اثر مستقيم سبک هويت اطلاعاتي بر پيشرفت تحصيلي مثبت و معنادار اما اثر سبک هويت هنجاري بر پيشرفت تحصيلي، منفي و معنادار بود. اثر مستقيم سبک هويت مغشوش/ اجتنابي نيز بر پيشرفت تحصيلي، معنادار نبود. در مجموع يافته ها، نقش نيازهاي روان شناختي اساسي و سبک هاي هويت در پيشرفت تحصيلي را تاييد مي کنند.
کودمیر12 ( 2013) به بررسی تاثیر نیازهای اساسی بر رضایت از زندگی و افسردگی پرداخت نتایج تحقیق نشان داد که بین نیازهای اساسی افراد با افسردگی و رضایت از زندگی ارتباط دارد . نیازهای اساسی به صورت جزئی با افسردگی در ارتباط است اما نیازهای اساسی به طور کامل با رضایت از زندگی در ارتباط است.
هان اوئیشی13 (2006) به بررسی تاثیر نیازهای اساسی بر عواطف مثبت پرداخت نتایج نشان داد که سه نیاز اساسی (استقلال ، شایستگی ، مرتبط بودن ) دارای همبستگی بالایی با عواطف مثبت هستند.
4- تعریف واژگان کلیدی:
تعریف نیازهای اساسی : این نیازها مشابه غرایز انسانی هستند و نقش عمده‌ای در رفتار انگیزشی دارند( فریدونی، 1393).
تعریف امید به زندگی : اميد به زندگي يک شاخص آماري است که نشان مي‌دهد متوسط طول عمر در يک جامعه چقدر است و يا به عبارت ديگر هر عضو آن جامعه هنگام چند سال مي‌تواند توقع داشته باشد زنده بماند( موحدی ، 1394).
معنادر زندگی : زندگی برای هر کس معنای خاصی دارد. این مسئله به نحوه نگرش و افکار هر انسان، ارتباط مستقیم دارد. دغدغه معنا یا دغدغه دست­یابی به زندگی معنادار، یکی از اساسی­ترین دغدغه­های وجودی آدمی است که از اعماق وجود او برمی­خیزد، همان گون که هیدگر تصریح می­کند: «انسان، تنها موجودی است که وجودش برای او مسأله است ( هیدگر14، 1962).
5- تعریف عملیاتی متغیر/ متغیرها
وابسته / مستقل/ میانجی / پایش / مداخله جو
1- تعریف عملیاتی نیازهای اساسی : نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه گلاسر ( 1960) به دست خواهد آورد.
2- تعریف عملیاتی امید به زندگی: نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه اشنایدر ( 1998) به دست خواهد آورد.
3- تعریف عملیاتی معنا در زندگی : نمره است که آزمودنی از پرسشنامه پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران ( 2006) به دست می آورد.
6- سوال/ سوال های پژوهش
سوال اصلی:
آیا نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تاثیر معناداری دارند؟
سوالات فرعی:
1- آیا بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد؟
7- فرضیه/ فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:
نیازهای اساسی در نظریه انتخاب بر معنا وامید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تاثیر معناداری دارند.
فرضیات فرعی:
1- بین نیازهای اساسی با معنا در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین نیازهای اساسی با امید در زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر رابطه معناداری وجود دارد.
8- روش پژوهش:
8-1- آزمودنیها: (تعداد آزمودنی ها، روش انتخاب و معیار انتخاب آنها، خصوصیات جمعیت شناسی آنها)
جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان ملایر تشکیل می دهند که 4500 نفر می باشند . حجم نمونه طبق جدول مورگان کرجسی انتخاب شده اند که طبق این جدول حجم نمونه 382 نفر به دست می آید ، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد .
8-2- طرح پژوهشی:( آیا طرح کیفی است یا کمی،توصیفی است یا توضیحی؛ چرایی انتخاب طرح)
این تحقیق یک تحقیق کیفی می باشد چون به نحوه زندگی دانشجویان مرتبط است . از نظر روش اجرا به صورت توصیفی زیرا باید متغییرها از نظر چیستی و چگونگی توصیف شوند و همبستگی می باشد زیرا باید با استفاده از روش میدانی به ارتباط بین متغییرها پی برد.
8-3- ابزار پژوهش: (ابزار جمع آوری اطلاعات شامل آزمون، مصاحبه، پرسشنامه، سیاهه واررسی، و… و نیز نحوه تدوین آنها)
1- پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ)
پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر در سال ۲۰۰۶ جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش‌های مختلف با نمونه‌های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. این محققان برای ساخت این ابزار ابتدا ۴۴ آیتم تهیه کردند و سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دو عامل وجود معنا در زندگی و جستجوی معنا در زندگی با مجموع ۱۷ آیتم دست یافتند. سپس در یک تحلیل عاملی تاییدی با حذف ۷ گویه به ساختار مناسب دو عاملی با ۱۰ گویه دست یافتند. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای می باشد.
2- پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر
این پرسشنامه در سال 1998 توسط اشنایدر ساخته شده است . شیوه نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان امید به زندگی در افراد می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:
کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفم
کاملا مخالفمگزینه 54321امتیازاما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات شماره 3، 7 و 11 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفم
کاملا مخالفمگزینه 12345امتیاز
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم محاسبه نمائید. امتیازات بالاتر ، نشان دهنده امید به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس.
روایی و پایایی
روایی و پایایی این پرسشنامه توسط استادان رشته مدیریت و مطالعه آزمایشی دانشگاه مشهد و تربیت معلم مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (کریمیان، 1391). برایانت و ونگروس (2001 ) همسانی درونی کل آزمون را 0791 تا 0711 بدست آورده اند .
3- پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر
جهت سنجش نیازهای اساسی بر اساس نظریه انتخاب از پرسشنامه گلاسر ( 1960) استفاده خواهیم کرد . این پرسشنامه شامل 35 سوال می باشد . اقلامی را که در این آزمون تکمیل می شود بخشی از مقیاسی است که یک بعُد تفاوت فردی موسوم به نیاز به شناخت را مورد سنجش قرار می دهد(کاسیوپو و پتی، 1982 ، 1984). نمره کل در آزمونی که انجام شود سطح نیاز را به شناخت مشخص می کند. نمراتی که حاوی اعداد مثبت بالا باشند نشان دهنده نیاز قوی به شناخت می باشند، نمراتی که حاوی اعداد منفی بالایی باشند نیاز نسبتا ضعیفی به شناخت را نشان می دهند. نمرات نزدیک به صفر جایی در وسط قرار دارند.
8-4- شیوه کار: (توصیف روش انجام کار و روش جمع آوری داده ها با جزییات کامل)
پرسشنامه ها به تعداد حجم نمونه تکثیر خواهند شد و در ساعات بیکاری دانشجویان در بین آنها توزیع می شود . با توجیح دانشجویان از نظر کم وکیف پرسشنامه ها راهنمایی های لازم به دانشجویان داده می شود . پس از جمع آوری پرسشنامه ها و نمره گذاری آنها اطلاعات وارد نرم افزار spss نسخه 20 خواهند شد و به وسیله این نرم افزار دادهای های آماری تحلیل خواهند شد.
9- تجزیه و تحلیل داده ها: (توصیف ماهیت داده های جمع آوری شده و نوع تجزیه و تحلیل آماری مورد نیاز)
تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 به دو روش آماری توصیفی با ارائه جداول فراوانی و شاخص های پراکندگی و روش استنباطی با استفاده از آزمون k-s برای بررسی توزیع نرمال داده ها و رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی جهت آزمون فرضیه ها به تحلیل اطلاعات می پردازیم.
10- محدود یت های پژوهش: (ذکر موانعی که ممکن است در نهایت نتایج را تحت تاثير قرار دهد)
1- سنگین بودن موضوع تحقیق به علت استفاده از سه متغییر.
2- زیاد بودن سوالات که باعث خستگی دانشجویان می شود.
11- منابع پژوهش: (بر اساس دستورالعمل تنظیم منابع پژوهشی (APA ) ویرایش ششم؛ ذکر حد اقل شش مورد از منابع مربوط به پنج سال اخیر)
پاکیزه ، محمود ( 1393). معنای زندگی؛ نگاهی به نظریه های اندیشمندان . نشریه آیین حکمت سال ششم بهار 1393 شماره 19
حسيني نسب ، سيدداوود( 1391). بررسي ارتباط نيازهاي اساسي روانشناختي با هوش اجتماعي دختران و پسران دانشجو ، نشریه: آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) : بهار 1391 , دوره 5 , شماره 17
رضائیان، علی؛ مدیریت رفتار سازمانی، تهران، سمت، 1389
مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی؛ رزاقی کاشانی، شمیم؛ مشیریان فراحی، سیده مریم (1393). مطلوبیت اجتماعی در روابط میان فردی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر تئوری انتخاب. اولین همایش علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، تهران، کتاب چهارم: انتشارات کدیور
سليمي، جمال( 1391). مطالعه رابطه بين تحقق نيازهاي اساسي رواني و خلاقيت در دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه تحصيلي ، نشریه مطالعات روانشناسي تربيتي ، شماره 9
سوزان ولف، معنای زندگی، ترجمه: حمید شهریاری(1389). نقد و نظر، سال هشتم، شماره 1و2، ص 96.
شيخ الاسلامي ، راضيه ( 1394). پيش بيني نشاط ذهني دانش آموزان بر اساس جهت گيري هاي هدف و نيازهاي اساسي روانشناختي ، عنوان نشریه: مجله روانشناسي : تابستان 1394 , دوره 19 , شماره 2 (پياپي 74).
غلامعلي لواساني ، مسعود ( 1390) . پيشرفت تحصيلي: نقش نيازهاي روان شناختي اساسي و سبک هاي هويت ، نشریه: پژوهش هاي آموزش و يادگيري (دانشور رفتار) : بهار و تابستان 1390 , دوره 18 , شماره 1
فريدوني، ليلا( 1393) رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با نيازهاي روان شناختي اساسي در دانشجويان دختر، نشریه: شخصيت و تفاوت هاي فردي : پاييز 1393 , دوره 3 , شماره 5 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 .
کار ، آلن ( 2004) . علم شادمانی و نیرومندی انسان ، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفنر نجفی زند (1385) ، تهران : انتشارات سخن
گلمن، دانيل ( 1380 ). هوش هيجاني. ترجمة نسرين پارسا. تهران: انتشارات رشد.
مشیریان فراحی، سیدمحمدمهدی (1393). تربیت اخلاقی با تاکید بر تئوری انتخاب گلاسر. پنجمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت، کرمان.
موحدي ، معصومه ( 1394) . تاثير آموزش اميد درماني بر اميد به زندگي و سلامت عمومي بيماران مبتلا به سرطان ، عنوان نشریه: پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) : تابستان 1394 , دوره 25 , شماره 76
 والتر. تی. استیس، در بیمعنایی معنا هست، ترجمه: اعظم پویا(1390). نقدونظر، سال هشتم، شماره 1و2، ص109.
منابع لاتین
Bryant, F. B. & Cvengros, J. A. (2004). Distinguishing hope and optimism: Two sides of a coin, or two separate coins? Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 273-302.
Heidegger, martin, Being and Time, tr. J. Macquarrie and Edward Robinson, New York, Harper san francisco, 1962, p. 236.
Snyder .c.r, Lopez , s.j (2007) . Handbook of positive psychology US:Oxford university press.
Snyder, C. R. (2000b). Handbook of hope: Theory, measures, and applications. San Diego, CA: Academic Press.
Snyder.c.r.(2000). Hope theory : rainbows in the mind.psychological inquiry, 2002,13(4),249-275
12- ضمائم: (نمونه ابزار پژوهش در صورت لزوم، فرمهای رضایت نامه در صورت لزوم، جداول …. )
13- اطلاعات مربوط به استاد راهنما:
14- اطلاعات مربوط به استادان مشاور
15- جدول زمان بندي مراحل انجام دادن پژوهش از زمان تصويب تا دفاع نهايي
تاريخ تصويب
از تاريخ
تا تاريخ
جمع آوري اطلاعاتتجزيه و تحليل داده‌هانتيجه گيري و نگارش پايان‌نامهتاريخ دفاع نهايي
الف :امضاء
تاريخ:نام و نام خانوادگي استاد راهنما:امضاء
تاريخ:نام و نام خانوادگي استاد مشاور :امضاء
تاريخ:نام و نام خانوادگي استاد مشاور :16. تأييدات
ب. نظرية كميتة تخصصي گروه
امضاءنوع رأيسمت و تخصصنام و نام خانوادگيرديف12345
موضوع پژوهش پايان نامة خانم / آقاي
رشته :ر دكتراي حرفه‌اي دانشجوي مقطع : كارشناسي ارشد
تحت عنوان :
رأي ر رأي از يا با تعداد در جلسة مورخ كميتة تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آرا
د قرار نگرفت. مورد تصويب اعضاء قرار گرفت
مدير گروه تاريخ امضاء
توضيحاتامضاءنوع رأي
(موافق يا مخالف)نام و نام خانوادگيرديفدکتر علی غلامی مهرداد1دکتر رؤیا تاج بخش2دکتر جواد رجبی سلمان3دکترسید داریوش احمدی4دکتر جلیل اصلانی5
امضاءتاريخنام و نام خانوادگي رییس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
دکتر علی غلامی مهرداد
امضاءتاريخنام و نام خانوادگي مدیر کل تحصیلات تکمیلی واحددکتر علی برهمند
فرم الف فرم اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و پژوهشات استان همدان
این قسمت توسط سازمان مرکزی پر می شود.عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای :نام ونام خانوادگی دانشجو:
شماره دانشجویی:
سال و نیمسال اخذ پایان نامه:
تعداد واحد پایان نامه:گروه تحصیلی: علوم انسانی□ علوم پایه□ علوم پزشکی□ فنی ومهندسی□ کشاورزی□ هنر□رشته تحصیلی:
گرایش:مشخصات استاد راهنما:قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید