معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
امضاء و تاریخ:
فرم تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اینجانب………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته……………………..
گرایش. ………………………که در تاریخ……………………..از پایان نامه خودباعنوان:………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
با نمره. …………………..ودرجه. …………….دفاع نموده ام، بدین وسیله متعهد می شوم:
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده ودر مواردي كه از دستاوردهاي علمي وپژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، ومقاله) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده وساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر ودرج كرده ام.
2. اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر)در ساير دانشگاهها وموسسات عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده يا هر گونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت واختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد ملایر مجوز هاي مربوطه را اخذ نمايم و در صورت ارائه مقاله در همايشها و مجلات با ذكر نام دانشگاه آزاد اسلامي واحدملایر در كنار نام نويسندگان به نحوي كه تعلق اثر به دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر كامل مسجل باشد حقوق دانشگاه را رعايت نماييم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق با ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرك تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
تاريخ و امضاء:
تقدیر و تشکر:
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است همدلی که با واژه ی نجیب و مغرور تلاش; آشنایی دارد و تلاش راستین را می شناسد و عطر رویایی آن را استشمام می کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می رساند؛
همان که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی مان تلالویی خدایی داده است.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی نا پیوسته معماری
عنوان رساله
مجموعه ورزشهای آبی
نگارش:
محیا حیدری
استاد راهنما:
دکتر ابراهیمی
پاییز 1394
بخش اول1
فصل اول2
معرفی طرح2
1-1ورزش و سلامت3
1-2کاهش جهاني امراض غيرمسري3
1-3منافع اقتصادي ورزش براي سلامت4
1-4 تاریخچه شنا4
1-4-1 تاریخچه شنادر جهان4
1-4-2شنا : شنای مسافت5
1-5 تاریخچه شنا در ایران7
1-6 آب استخر و آبدرماني8
1-6-1آب چگونه درمان مي کند11
2-6-1انواع آب درماني11
1-7 قرآن و آب و شنا12
1-8 انواع ورزشهای آبی13
1-9معرفی استخر13
1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب14
1-10-1حرکات ریتمیک در آب14
1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی14
1-10-3تمرینات انعطاف پذیری14
1-10-3آب درمانی واحیای مجدد14
1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن14
1-10-5ورزش در قسمت عمیق14
1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن15
1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر15
1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب15
1-10-9کشش:15
1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن15
1-12انواع حرکت های شنا16
1-13آموزش شنا:18
1-13-1شنای قورباغه18
1-13-2شنای پروانه:18
1-13-3کرال پشت18
1-14انواع شنای مسابقات:19
شنای امدادی19
شنای استقامت19
شنای مختلط19
شنای آزاد19
1-14-2شنای استقامت19
1-14-3شنای مختلط19
1-15شیرجه وتاریخ آن:19
فصل دوم22
بررسی محیط پیرامونی22
2-1تاريخچه فرهنگ و هنرواقلیم استان همدان23
2-1-1مروري بر پيشينه تاريخي و پراكندگي اقوام همدان23
2-1-2تاريخ نام ملایر و ريشه آن23
2-1-3تاريخچه تشكيل شهرستان24
2-1-4جاذبه هاي گردشگري و آثار باستاني استان همدان25
2-1-5جغرافیای طبیعی استان همدان25
2-4 زمین‌شناسی26
2-5 توپوگرافی استان همدان:26
2-6 جغرافیای انسانی ملایر27
2-7 دین28
2-8 زبان29
2-9 نژاد29
2-10 جمعیت29
2-11 مطالعات اقلیمی30
2-11-1 اقلیم:30
2-11-2 موقعيت جغرافيايى و تقسيمات سياسى استان31
24-11-3 جغرافياى طبيعى و اقليم استان31
فصل سوم34
بررسی نمونه های مشابه34
3-1بررسی نمونه های موردی طراحی35
3-2 مرکز ملی ورزش های آبی40
مرکز مجموعه استخر و ورزشهای آبی پکن- چین معروف به مکعب آب41
3-3 استخر مجموعه ورزشي انقلاب49
فصل چهارم53
بررسی برنامه فیزیکی و استانداردها، ضوابط و مقررات طرح53
4-1 ضوابط و استانداردهاي طراحي وبرنامه فيزيکي54
4-1-1 فضاهاي مجموعه استخر و ورزشهای آبی54
4-1-2 استخرهاي آموزشي خردسالان55
4-1-3 استخرشناي تفريحی55
4-1-5 استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات55
4-1-6  استخرهاي چند منظوره56
4-1-7 استخر غواصی57
4-1-8 شناي گروهي و نمايشی :57
4-4-9 پارکينگ:58
4-1-10 تعداد فضاهاي گنجه58
4-1-11 سرويس هاي بهداشتي59
4-1-12 ابعاداستخر:60
4-1-13 ترتیب قرار گیری فضاها سلسله مراتب62
4-2 جایگاه تماشاچیان63
4-2-1 نوراستخر63
4-3 اقدامات بهداشتي65
4-4 رعايت نکات بهداشتي توسط شناگران66
4-4-1 پيشگيري از حوادث66
4-5 سیستم گرمایش استخرها67
4-6 گرمایش آب استخر68
4-7 تهویه استخر68
4-12 سیستم ایمنی مجموعه69
4-8 علوم ورزشی69
4-9 فضاهای اصلی مجموعه ورزشی- تفریحی71
4-10 تعریفی از فضاها:72
4-10-1سولاریوم یااتاق ماساژ72
4-10-2 سونا خشک72
4-10-3 کمک های اولیه76
4-10-4 دردسرهاي ورزش آبي76
فصل پنجم82
5-1مبانی نظری:83
5-2مبانی نظری معماری86
5-3مبانی نظری عام طرح88
5-4مبانی طراحی90
5-4-2بررسی فضا در معماری92
5-4-2-1 فضاي باز92
5-4-2-2فضاي نیمه باز92
5-4-2-3فضاي بسته93
5-4-3وحدت بیرون و درون93
5-4-4مسیرها و مكان ها94
5-4-5هماهنگی فرم و عملكرد95
5-4-6نور و حركت95
5-4-7ريتم موسیقی فضا96
5-4-8كل و جزء96
5-4-9ايستايی و پويايی فضا97
5-4-10مقیاس و تناسبات98
بخش دوم99
فصل ششم100
6-1تحلیل سایت101
6-1-1موقعیت سایت طراحی101
فصل هفتم107
طراحی107
فصل هشتم108
سازه108
8-1 سازه109
8-2 جانمايي استخرهاي سرپوشيده110
8-3 جانمايي استخرهاي سرباز113
8-4 تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها115
8-5 لايروبي مكشي، دهانه مكنده116
8-6 مشخصات پمپ ها116
8-7 اندازه و ساختمان معمول استخر118
8-8 اصول طراحی استخرها121
8-9 انواع استخرها122
8-10 نوع استفاده از استخر123
8-11 تخلیه اصلی124
8-12 انتخاب اندازه گرمکن آب استخر124
8-14 فیلترها126
8-15 شیمی آب استخرها127
8-16معرفی سیستم سازه ای128
8-17-1 خصوصیات سازه های فضایی عبارتند از129
8-17-2 هندسه های پیچیده133
فصل نهم135
9-1 تاسیسات استخر136
9-2 مقدمه طراحی موتورخانه استخر شنا136
9-3 استخر شنا (موتورخانه ی استخر شنا)137
9-4 آب مناسب استخر140
9-5 تاسیسات سالن استخر140
9-6 تاسیسات جکوزی141
9-7 تاسیسات سونای بخار141
9-8 حوضچه آب سرد استخر141
9-8-1 حوضچه آب سرد142
9-8-2 ورودی و رخت کن142
9-8-3 دوش ها و دست شویی ها142
منابع وماخذ143
منابع فارسی144
منابع لاتین145
شکل1-1تاریخچه شنا7
شکل1-2 شنای پروانه16
شکل1-3 شنای کرال پشت16
شکل 1-4 شنای غورباغه16
شکل 1-5 شنای آزاد17
شکل 1-6 شنای کودکان17
شکل1-7 تخته شیرجه20
شکل2-1 نقشه ایران24
شکل2-2 نقشه شهرستان ملایر26
شکل 3-1 دید خارجی مجموعه ورزشی المپیک لندن33
شکل3-2 قسمتی از مجموعه المپیک لندن34
شکل3-3 استخر شیرجه مجموعه المپیک لندن35
شکل3-4 جایگاه تماشا گران مجموعه المپیک لندن36
شکل 3-5 نمایی زیبا از سقف مجموعه ورزشی المپیک لندن36
شکل 3-6 پلان مجموعه ورزشی آبی المپیک لندن37
شکل 3-7 سقف سازه فضا کارمجموعه ورزشی المپیک لندن37
شکل3-8 نقشه سه بعدی از مجموعه ورزشی المپیک لندن38
شکل 3-9 تصویری از ورودی مجموعه آبی پکن38
شکل 3-10 مجموعه آبی پکن یا مکعب آبی40
شکل3-11 نمایی بر گرفته از حباب های کف صابون مکعب آبی پکن41
شکل3-12 فرم سازه ای مجموعه آبی پکن41
شکل3-13 حالت کف صابون42
شکل3-14 ساختار سازه مکعب آبی42
شکل3-15 پروژه بر اساس حباب های آب مکعب مستطیل طراحی شده43
شکل3-16 سازه فضایی بنای مکعب آبی43
شکل3-17 قاب های درونی وبیرونی سازه44
شکل3-18 قاب مسطح درونی مجموعه45
شکل3-19 نمای داخلی از استخر مکعب آبی45
شکل3-20 مراحل نصب نمای بیرونی پوسته46
شکل 3-21 پلان مجموعه آبی پکن46
شکل3-22 استخرمجموعه ورزشی انقلاب48
شکل3-23 استخر انقلاب در حال باز سازی49
شکل4-1 آموزش غواصی55
شکل 4-2 چگونگی شیب استخر59
شکل 4-3 چگونگی قرار گری تماشاگران60
شکل 4-4 نور استخر61
شکل 4-5 نور استخر61
شکل 4-6 نور استخر61
شکل 4-7 نور استخر62
شکل4-8 ورزش کششی62
شکل 4-9 سونا بخار و عملکرد آن70
شکل5-1شنا در استخر87
شکل5-2 واتر پلو89
شکل6-1همجواری های سایت105
شکل 6-2 سایت پلان106
شکل6-3 قبرستان سیف الدوله106
شکل6-4 ورودی دریاچه پارک 106
شکل6-5 منطقه روبروی سایت107
شکل6-6 بلوار دریاچه 107
شکل 6-7 ورودی دریاچه پارک107
شکل6-8 نمایی از بلوار به سمت دانشگاه108
شکل6-9 نمایی از سایت انتخابی 108
شکل 6-10 سایت انتخابی108
شکل6-11راهنمای نقشه آنالیز سایت اقلیم وهمجواریهای سایت109
شکل 6-12راهنمای نقشه آنالیز سایت دسترسی ها به سایت110
شکل8-1 انواع سازه های فضا کار127
شکل8-2 نوعی دیگر از سازه فضاکار127
شکل 8-3 هندسه های سازه فضا کار129
شکل 8-4 نمایی داخلی از سازه فضا کار130
شکل8-5 دید سه بعدی لایه خارجی شبکه سقف130
شکل 9-1 نمایی از یک استخر قهرمانی135
 شکل 9-2 طرح موتور خانه استخر137
شکل 9-3 نحوه سیرکولاسیون آب و تجهیزات مورد استفاده برای گرمایش140
نمودار2-1 جمعیت شهرستان ملایر28
جدول4-1 تجهیزات بهداشتی57
جدول4-2 مشخصات انواع استخر58
جدول 4-3 استاندارد استخر ها58
جدول 4-3 دمای مناسب استخر ها121
جدول 8-1 میانگین تراکم با توجه به سرانه های ارائه شده122
جدول 8-2 سرانه استخر به ازاء عمق استخر123
جدول8-3 ابعاد استخرهای شنای قانونی124
چکيده
زندگي مردمان هر جا با فرهنگشان پيوندي ناگسستني دارد و در بستر آن معنا پيدا مي کند، لذا براي ترقّي و تعالي فرهنگ، پرداختن به زير ساخت هاي فرهنگي ضروري است. تحقيق حاضر به دنبال اين است تا به مقولاتي که پيش از طراحي يک بناي فرهنگي ورزشي شايان توجّه اند بپردازد.يکي از اين مقولات ويژگيهاي ابنيه فرهنگي ورزشي است. در اين رساله مجموعه فرهنگي- ورزشي مکاني است که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشههايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي مي افزايد. و همچنين به جنبه حرفه ايي ورزش خود خواهد پرداخت. بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان و گسترش روحيه ورزشي موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.مفهوم فراغت، امري است که در100 سال اخير به ويژه پس از تحوّلات فکري و صنعتي روي داده در اروپا و آمريکا و بدست آمدن فرصت بيشتري پس از کار براي افراد بدست آمده است و در واقع در ارتباط مستقيم با موضوع شهرنشيني و کارکردها و ويژگيهاي حاکم بر شهر و شهرنشيني شکل گرفته است و البته مسئله فراغت و پر شدن اوقات فراغت با برنامههاي ويژه فرهنگي و تفريحي مورد علاقه جوانان و مردم يکي از علل بوجود آمدن مراکز فرهنگي و تفريحي در دوره معاصر بودهاند. از اينرو در مطالعات به اين مباحث نيز پرداخته شده است.در بخشي از اين رساله به مباني نظري پروژهها پرداخته شده است، با توجّه به اينکه هدف ايجاد مرکزي فرهنگي-هنري براي جوانان مي باشد، بنابراين در مباحث اين بخش عوامل گوناگوني نظير جوانان و ويژگيهاي آن و نيازها و ارتباطات جوانان و غيره مورد بررسي قرار گرفته اند و همچنين فرهنگ که در ارتباط مستقيمي با پروژه قرار دارد و خود مقوله اي گسترده را دربر مي گيرد که داراي مولّفهها و زير مجموعههاي بسياري است، مورد توجّه قرار گرفته است در بخش بعدی نيز نمونههايي از مراکز فرهنگي ورزشي داخلي و خارجي با استفاده از عکس و نقشههاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است. امّا پيش از آنکه بتوانيم طراحي کنيم و طرح مقبول و مناسبي را ارائه کنيم بايد اطلاعات کافي و علمي مناسب در ارتباط با موضوعات و عملکردهاي گوناگون پروژه داشته باشيم. بنابراين به برخي از قوانين و استانداردهاي مورد نياز براي طراحي و فضاهاي گوناگون اشاره شده است.
فرهنگ همچنين بصورتهاي مختلف در سيماي شهر متجلّي مي شود: با سبک هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکلها، پلها، رنگها، بوها، چهرهها، صداها، نوشتهها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.
واژگان کلیدی: مجموعه فرهنگي-ورزشي، استخر، سازه، سایت
بخش اول
شناخت
فصل اول
معرفی طرح
1-1ورزش و سلامت
ورزش و فعاليت‎هاي جسماني براي بهبود سلامت و رفاه كه از اهداف بنيادين اهداف توسعه هزاره هستند ضروري هستند. شكل‎هاي مناسب ورزش و فعاليت‎هاي جسماني مي‎توانند براي جلوگيري و همچنين كمك به درمان بسياري از امراض غيرمسري مهم در جهان نقش چشمگيري داشته باشند. شواهد نشان مي‎دهند كه مشاركت منظم در برنامه‎هاي فعاليت‎هاي جسماني طيف گسترده‎اي از منافع جسمي، اجتماعي و سلامت رواني دراختيار مردم قرار مي‎دهد. اين نوع مشاركت فعال همچنين مكمل استراتژي‎هاي بهبود رژيم غذائي، ممانعت مصرف دخانيات، الكل و مواد مخدر و ارتقاء ظرفيت عملكردي است. در نتيجه، فعالیت‎هاي جسماني روشي مؤثر براي جلوگيري از امراض براي يك فرد و ملت‎ها است و راهي مقرون به صرفه براي بهبود سلامت عمومي است.
1-2کاهش جهاني امراض غيرمسري
بار سلامتي امراض غيرمسري كه قابل پيشگيري هستند مانند امراض قلبي و عروقي، سرطان، ديابت و بيماريهاي مزمن تنفسي به طور قابل ملاحظه در جهان در حال افزايش است. سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده است كه مرگ و مير، بيماري‎زائي و معلوليت‎هاي ناشي از اين امراض مهم در حال حاضر حدود 60 درصد كل مرگ‎ها و 43 درصد حجم امراض‎ جهاني را تشكيل مي‎دهند. انتظار مي‎رود اين نرخ‎ها به ترتيب تا سال 2020 تا 73 درصد و 60 درصد افزايش يابند.
1-3منافع اقتصادي ورزش براي سلامت
شواهد پزشكي نشان مي‎دهند كه شركت در فعاليت‎هاي جسماني، بعنوان بخشي از مجموع سبك زندگي سالم مقرون به صرفه‎ترين و پايدارترين راه غلبه برافزايش امراض غيرمسري است. بهبود سلامت عمومي از طريق افزايش فرصت‎هاي شركت در ورزش منافع اقتصادي عظيم در پي دارد – بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه منابع سلامتي در آنجا كمياب است و به همين دليل پيشگيري امري بسيار ضروري است.
1-4 تاریخچه شنا
1-4-1 تاریخچه شنادر جهان

شواهد باستان شناسی نشان می دهند که قدمت شنا و شنا کردن به 2500 سال قبل از میلاد در تمدن مصر و بعد از آن در تمدن های آشور و یونان و روم باستان باز می گردد. آنچه از گذشته  آموزش شنا می دانیم بر اساس یافته هایی است که از « حروف تصویری » هیروگلیف مصریان به دست آورده ایم. یونانی های باستان و رومی ها شنا را جزو برنامه های مهم آموزش نظامی خود قرار داده بودند، و مانند الفبا یکی از مواد درسی در آموزش مردان بوده است. شنا در شرق به قرن اول قبل از میلاد باز می گردد. ژاپن جایی است که شواهد و مدارکی از مسابقات شنا در آن وجود دارد. درقرن هفدهم به دستور رسمی حکومتی شنا به صورت اجباری درمدارس تدریس می شد. مسابقات سازمان یافته شنا در قرن 19 میلادی قبل از ورود ژاپن به دنیای غرب شکل گرفت. از قرار معلوم مردم ساحل نشین اقیانوس آرام، به کودکان هنگامی که به راه می افتادند یا حتی پیش تر شنا می آموختند. نشانه هایی از مسابقات گاه و بی گاه میان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنین یکی از بوکسورهای معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشی خود گنجانیده بود. رومی ها اولین استخرهای شنا را بنا کردند و گفته می شود که در قرن اول پیش از میلاد ( گی یس می سی ینس1 ) اولین استخر آب گرم را ساخت.
برخی عدم تمایل اروپائیان به شنا را در قرون وسطی ترس از گسترش و سرایت عفونت و بیماری های مسری می دانند از طرفی شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در سواحل بریتانیای کبیر در اواخر قرن 17 میلادی از شنا در آب به عنوان وسیله ای برای درمان استفاده می شود. البته تا پیش از قرن نوزدهم شنا به عنوان تفریح و ورزش در میان مردم جایگاهی پیدا نکرد. زمانی که نخستین سازمان شنا در سال 1837 تأسیس شد در پایتخت بریتانیا یعنی لندن، 6 استخر سر پوشیده وجود داشت که مجهز به تخته شیرجه بودند. در سال 1846 اولین مسابقه  شنا در مسافت 440 یارد در استرالیا بر پا شد که بعد از آن هر ساله نیز به اجرا در آمد. باشگاه شنای « متروپولیتین2 » لندن در سال 1869 تأسیس شد که بعدها به انجمن شنای غیر حرفه ای تغییر نام پیدا کردکه در واقع هیئت رئیسه شنای غیر حرفه ای بریتانیا بود. فدراسیون های ملی شنا در چندین کشور اروپایی در سال 1882 تا 1889 شکل گرفتند.3
1-4-2شنا : شنای مسافت4 
برای نخستین بار برنامه های آموزشی شنا در قرن نوزدهم در بریتانیای کبیر هم به منظور ورزش و هم در جهت گسترش نجات غریقی مورد استفاده قرار گرفتند. در دیگر نقاط اروپا نیز به تدریج از این برنامه استفاده شد. در سال 1916 در کشور ایالات متحده آموزش شنا برای حرفه نجات غریقی تحت حمایت سازمان صلیب سرخ آمریکا به اجرا در آمد. تمریناتی که توسط شاخه های مختلف نیروهای مسلح در طی جنگ های اول و دوم جهانی انجام گرفت، در پیشرفت ورزش شنا تأثیر به سزایی داشت. برپایی دوره های آموزش شنا که تا حد آموزش به کودکان و خردسالان گسترش می یافت توسط سازمان های اجتماعی،مدارس باز شد. تمرینات ابتدایی و ساده که صرفاً در آن به شنا کردن تا حد ممکن تأکید می شد جای خود را به تمرینات با فاصله و مکرر دادند. تمرینی با فاصله متشکل از یک سری حرکات شنا در مسافت های مساوی با وقت های استراحت برنامه ریزی شده. در تمرینات با فاصله آرام که به منظور بالابردن میزان استقامت شناگران است، زمان استراحت بیشتر از زمان شنا است. در تمرینات با فاصله سریع که برای بالابردن سرعت شناگر مورد استفاده قرار می گیرند به شناگر اجازه می دهند که بعد از شنا در زمان استراحت به وضعیت عادی تنفس و ضربان قلب خود باز گردد.
پافشاری زیاد بر برگزاری مسابقات بین المللی منجر به ساخته شدن استخرهای 50 متری شد. دیگر امکاناتی که باعث پیشرفت شنا هم در تمرین و هم در عرصه نمایش گردیدند شامل آب روهای موج گیر، خطوط نشان دهنده است که  برای جلوگیری از بی نظمی در جریان مسابقه فراهم شد. از دیگر امکانات دوربین های جدید برای مطالعه و بررسی حرکات در زیر آب، ساعت های بزرگ که برای شناگران قابل مشاهده بودند و بالاخره ابزار الکتریکی زمان بندی است. بدین ترتیب از سال 1972 تمام رکوردها تا صدم ثانیه ثبت گردیده اند.
1-4-3شنای رقابتی5
شنای رقابتی با ورود به المپیک در سال 1896 در عرصه بین المللی دارای اهمیت و موجودیت شد. مسابقات المپیک ابتدا تنها به مردان اختصاص داشت اما بعدها در سال 1912 مسابقات زنان نیز در این رقابت ها جای گرفت. قبل از تأسیس فینا6 بازی های المپیک، شامل تعدادی از مسابقات غیر متداول بودند. برای مثال در سال 1900 زمانی که مسابقات شنا در رودخانه سن7 در فرانسه برگزار می شد رقابت کنندگان باید از تیرهای چوبی خاصی بالا می رفتند و زیر صفی از قایق ها در آب شنا می کردند.پس از اینکه فینا تأسیس شد برخی از این مسابقات عجیب برچیده شدند. تحت مقررات فینا هم در بازی های المپیک و هم در دیگر مسابقات، طول مسابقات به تدریج با سیستم متر اندازه گیری می شد. و در سال 1969 سیستم اندازه گیری یارد برای رکوردها منسوخ شد.
شکل1-1تاریخچه شنا[26]
1-5 تاریخچه شنا در ایران
تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش، در ایران، بسیار کوتاه است و به طور کلی هم این رشته از ورزش به نسبت دیگر رشته ها در کشور ما چندان پیشرفتی حاصل نکرده است. در حالی که به جهت موقعیت جغرافیایی ایران که در شمال و جنوب کشور به دریا متصل است و هم به جهت تأکیدات مذهبی، می بایستی این ورزش را مورد توجه قرار می دادند.
در قدیم، مکان هایی شبیه استخر سرپوشیده در حمام ها می ساختند، به نام چال حوض. این چال حوض ها، که حداکثر از 10 متر تجاوز نمی کرد، برای شنا کردن و آب بازی بود.
در اطراف چال حوض ها، سکوهایی به ارتفاع 2 یا 3 متر وجود داشت که از بالای آن به درون آب می پریدند و عملیاتی مانند پشتک و وارو انجام می دادند.روشنایی چال حوض ها از سوراخ کوچکی که در سقف بود، تأمین می شد. در این گونه آبگیرهای غیر بهداشتی، هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و هر کس می توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال حوض شود و به آب بازی و شنا که به معنای واقعی هم شنا نبود بپردازد. تا سال 1314 در سراسر ایران حتی یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه  نظامی اقدسیه تهران یک استخر برای آموزش شنا به دانشجویان دانشکده افسری ساخته بودند.
در سال 1314، استخر دیگری در باغ فردوس شمیران احداث شد که به وزارت فرهنگ تعلق  داشت. نخستین استخری که برای استفاده ورزشکاران و تعلیم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد، در سال 1314در منظریه تهران بود که یک مربی ورزش خارجی به نام « گیبسون » بر آن نظارت می کرد. پایه های ورزش شنای نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد. در حال حاضر، استخرهای خصوصی، آزاد یا دولتی بسیاری در تهران و شهرهای مختلف ایران هست و  نوجوانان و جوانان، به ویژه در فصل تابستان، استقبال زیادی از ورزش شنا می کنند.8
1-6 آب استخر و آبدرماني
آب مايعي بي‌رنگ و بي‌بو بي‌طعم و فاقد موادغذائي و در عين حال فوق‌العاده ارزان است. آب مهمترين ماده حيات و پيچيده‌ترين ترکيب جهان خلقت به شمار مي‌آيد.
قدرت و نفوذ آب آن را سرآمد مايعات کرده است. آب به صور مختلف يعني مايع حالت معمولي، جامد يخ و بخار وجود دارد. آب بيش از سه چهارم سطح کره زمين يعني  ۱۴۶۰  ميليون کيلومتر مکعب را پوشانده است، به‌عبارت ديگر هفتاد درصد سطح کره خاک قلمرو آب‌هاست. لازم است بدانيد هفتاد درصد وزن هر انسان هم آب هست و اين جالب‌ترين وجه تشابه هم آب هست و اين جالب‌ترين وجه تشابه انسان و کره‌زمين است.
اگر آب بدن نبود گوشت و پوست ما به اين نرمي نمي‌شدند، بيشترين مقدار آب بدن در خون جمع شده به‌طوري‌که  ۸۳  درصد خون آب و بقيه گويچه‌ها قرمز است، حتي مغز اسفنجي ما از آب بي‌نياز نمانده زيرا همان‌طور هم نخستين آبادي‌ها و نخستين تمدن‌ها هم در کنار رودخانه‌ها، درياها و اقيانوس‌ها پديد آمده‌اند. در سرزمين ما، که در منطقهء نيمه‌خشک قرار دارد، کمبود آب از دردهاي کهنسال است. آن همه درس‌ها و سنت‌ها که در آئين‌هاي مذهبي ما با آب پيوند دارد، همه از حسرت آب کمياب است. از هزاران سال پيش ايرانيان آب را به‌عنوان يکي از عناصر چهارگانه‌اي که بنياد نخستين زندگاني‌اند مي‌ستوده‌اند، آتش، هوا، خاک، آب و از آلودن آب پرهيز مي‌کردند. واژه‌هاي آبادي به معني روستا و آباداني که از آب گرفته‌اند بيانگر اهميت آب نزد ايرانيان است. آبان صورت جمع واژه آب است. در ايران باستان در روز دهم آبان‌ماه که آبان روز ناميده مي‌شد جشن آبانگان برپا مي‌داشتند که به ستايش آب و فرشته آب اختصاص داشت.
تاکنون بيماري‌هاي زيادي با استفاده از خواص درماني آب، معالجه شده‌اند… با مطالعه اين مقالات مي‌توانيد باسادە‌ترين روش‌ها و تنها به‌وسيله آب خود را معالجه کنيد.
۷۰  تا  ۷۵  درصد آن از آب تشکيل يافته است. آب در استخوان‌هاي بدن نيز نفوذ کرده و  ۲۲  درصد استخوان‌هاي ما آب مي‌باشد. هر انسان در شبانه‌روز به‌طور متوسط  ۵/۲  ليتر آب را به‌صورت‌هاي عرق و ادرار دفع مي‌کند و به جبران آن در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط  ۵/۲  ليتر آب به صورت‌هاي مختلف از جمله موادغذائي به بدن مي‌رساند. به‌عبارت ديگر هر انسان در طول عمر خود به‌طور متوسط  ۵۵۰۰۰  تا  ۶۵۰۰۰  ليتر آب مصرف مي‌کند. در اهميت آب بدانيد که هرگاه نباشد مولکول‌هاي سلولي بدن جانداران از جمله فاکتورهاي ارثي DNA  خشک شده و تأثير بيولوژيکي خويش را از دست خواهند داد. به ثبوت رسيده که هيچ مولکولي به اندازه ترکيب اتمي H۲O  در فازهاي مختلف زندگي نقشي اساسي و زيربنائي بازي نکرده است. ناگفته نماند که ما با هر جرعه آبي که مي‌نوشيم چند گرم از اورماتري يا ماده اوليه فضائي را نيز به بدن خويش وارد مي‌کنيم، چرا که هيدروژن، که يکي از عناصر ترکيب آب است يک اورماتري است که قدمتش به  ۲۰  ميليارد سال قبل مي‌رسد. فضاشناسان هيدورژن را يکي از نخستين موادي مي‌دانند که نه تنها از آغاز خلقت جهان موجوديت پيدا کرد، بلکه در فرآيند انفجار اوليه نيز رأساً دخالت و مشارکت داشته است. شگفت‌انگيز است که نياکان ما ايرانيان واژه آب را با دو حرف نخستين الفبا ساخته‌اند. به‌راستي هم آب خود الفباي زندگي و نخستين واژه در قاموس حيات است. همانطور که نخستين موجود زنده در بستر آب تولد يافته، نگهباني آب با فرشته ی مقدس خرداد بود، افزون بر او دو فرشته ديگر نيز به نام‌هاي اپام نپات و ناهيد آناهيتا نگهبان آب بودند. در اوستا کتاب مقدس ايرانيان باستان و زرتشتيان چنين مي‌خوانيم: به سرچشمه‌هاي آب درود مي‌فرستيم، به گذرگاه‌هاي آب درود مي‌فرستيم، به کوه‌هائي که از فراز آنها آب جاري است درود مي‌فرستيم، به درياچه‌ها و استخرها درود مي‌فرستيم، ايرانيان از آن پس که به دين اسلام گرويدند نيز تقدس آب را به فراموش نسپردند چرا که در قرآن‌کريم نيز آب مايه و بنياد هستي و زندگي زندگان خوانده شده است. و جعلنا من الماء کل شي حي و از آب هر چيزي را زنده گردانيديم. از شنيدە‌هاست که آب و نمک مهريه حضرت فاطمه س است و به همين سبب از آلودن آن بايد پرهيز کرد. يک باور و اعتقاد مذهبي ـ مردمي حاکي از آنست که ملائکه آب‌هاي جهان را غربال مي‌کنند و اگر در آن آشغال و زباله ببينند، به کسي که آنها را در آب ريخته نفرين مي‌فرستند. ميزان بارندگي سالانه در کشور ما ايران به‌طور متوسط  ۲۵۰  ميلي‌متر است، يعني کمتر از يک‌سوم متوسط ميزان بارندگي در کل کره‌زمين، بنابراين حفظ منابع بسيار محدود آب شيرين از نظر کمي و جلوگيري از آلوده يا شور شدن آنها از نظر کيفي، براي ادامه حيات ملي ما بسياراهمیت دارد.
دکتر ويلسون ارسموس انگليسي نوشت: پريس نيتس قادر است از چنين روش‌هاي ساده و البته گوناگون نتيجه بگيرد، زيرا روح او سرشار از غيرممکن‌هاي پزشکي نيست. پريس نيتس خود تجارب‌اش را به رشتهء تحرير در نياورده است، بلکه اين‌کار را محققين و دستيارانش که با او همکاري داشته‌اند انجام داده‌اند. و حالا به شرح حال سباستيان کنايپ که پديده آب درماني را به شکل گسترده به جهانيان شناساند، توجه فرمائيد. کنايپ در سال  ۱۸۲۱  يعني  ۲۲  سال بعد از پريس نيتس در استفان ريد متولد شد. از سلامتي نسبي نه کامل برخوردار بود. تکرار بيما‌ري‌ها او را ناچار ساخت که تحصيل الهيات را رها کند. در خلال يک بيماري طولاني با کتابي اثر زيگموندهان با عنوان درس‌هائي از قدرت و تأثير آب سالم آشنا شد. مطالعه اين کتاب او را تکان داد و گرچه اواسط زمستان بود ولي به‌سوي رودخانه شتافت و خود را در آب انداخت. او تصميم گرفته بود تا خودش را مقاوم و قدرتمند سازد. هر روز به آب مي‌زد و در اندک زماني به وضوح مقاوم شد. از سال  ۱۸۴۸  انواع کاربردهاي آب‌درماني را آزمايش کرد و مابقي عمر را کاملاً سالم طي نمود. وي در سال  ۱۸۵۲  کشيش و در سال  ۱۸۸۱  رهبر کليسا و بعدها نماينده پاپ شد. کنايپ با تغييراتي آب‌درماني را ترويج نمود. با پاي برهنه روي زمين مرطوب قدم زدن، آزمايش‌هاي درماني به‌خصوص روي بيماري‌هاي کودکان، پوشيدن لباس خواب خيس شده در آب‌نمک يا محلول گياهي، استفاده از گياهاني چون کاه، جو صحرائي، جو دوسر و دمکرده علف‌هاي صحرائي براي سم‌زدائي از مهمترين کشفيات وي بود. فرو رفتن در آب گرم يا سرد، ضمادها و کمپرس‌ها، دوش‌ها و حمام‌هاي موضعي از دستورات مهم روش کنابپ مي‌باشد. امروزه بايد از او براي آنکه نگذاشت آب درماني به بوتهء فراموشي سپرده شود، سپاسگزار بود.
1-6-1آب چگونه درمان مي کند
خواص درماني آب به ويژگي هاي مکانيکي و دمايي آن بستگي دارد. در اين روش درماني از واکنش بدن به تحريک سرما يا گرماي آب استفاده مي شود. فشار آب و تحريک حسي آب را هم بايد در اين بين موثر دانست. اعصاب بدن آنچه را که حس مي شود، از طريق پوست به اندام هاي بدن مي برند و اين تحريکات با تحريک سيستم ايمني، توليد هورمون هاي مربوط به استرس، بهبود گردش خون و دستگاه گوارش، کمک به گردش خون و کاهش حساسيت بدن به درد، خصوصيات درماني خود را بروز مي دهند.
2-6-1انواع آب درماني
در آب درماني خارجي، بدن در آب فرو مي رود يا روي بدن از آب سرد يا يخ يا آب گرم استفاده مي شود و براساس دماي آب، تاثيرات مختلف درماني حاصل مي شود. در آب درماني با آب سرد، جريان خون پوست و عضلات زير آن تحريک مي شود. کمپرس سرد يا استفاده از کيسه هاي يخ براي پيچ خوردگي ها، سردرد يا تسکين دندان درد کاربرد دارد. استفاده از بسته هاي آب سرد در درمان بيماران روان پزشکي هم گاهي موثر بوده است. در آب درماني با آب سرد معمولا از آب سرد چشمه ها و درياها استفاده مي شود. اين درمان قدمتي ۱۵۰ ساله دارد و امروزه با رو ش هاي کنترل شده با استفاده از درمانگرهاي ماهر اين کار انجام مي شود. براي آنکه بدانيم آب درماني با آب سرد چگونه عمل مي کند بايد بدانيم واکنش بدن به آسيب ها مثل کشيدگي عضلات، پيچ خوردگي، بريدگي، کبودي و ساير موارد مشابه چيست. آنزيم ها و پروتئين هاي خاصي طي آسيب سلولي در محل آسيب، ترشح و رها مي شوند که رهايش آنها باعث گشادي عروق خوني مي شود که همين اتفاق، نفوذپذيري عروق را افزايش مي دهد. در مرحله بعد لنفوسيت ها دسته اي از سربازان بدن از طريق منافذ عروقي وارد محل آسيب مي شوند تا عفونت را از بين ببرند. مايعات اضافي براي حمل اکسيژن و پروتئين ها به منظور ترميم بافت در اطراف محل آسيب جمع مي شوند. آسيب بافتي ترشح بعضي هورمون ها را هم به دنبال دارد که همين موضوع درد را در محل آسيب به وجود مي آورد. کاربرد آب سرد در درمان، ۳ واکنش اساسي را موجب مي شود. در سطح سلولي، پاسخ متابوليک سلول ها کاهش پيدا مي کند در نتيجه ميزان اکسيژن مورد نياز سلول ها کم شده و کمبود اکسيژن در سلول ها، کمتر مي شود. آب سرد، نفوذپذيري ديواره عروق خوني را کاهش داده و به اين طريق ميزان مايعات جمع شده در محل آسيب را کمتر مي کند. مورد سوم اينکه سرما، محل آسيب را تا حدي بي حس مي کند و حالت مسکن دارد. ميزان نمک موجود در آب دريا يا چشمه باعث افزايش فشار اسمزي شده، قابليت هدايت آن افزايش يافته و تاثيرات درماني بيشتر ميشود.
1-7 قرآن و آب و شنا
قران کريم در خلال داستان حضرت ايوب عليه السلام، به اين شيوه درماني تلويحا اشاره و آنرا تجويز کرده است.ماجرا به اختصار از اين قرار است که وي داراى اموال و فرزندان و امكانات بسيار بود و همواره خدا را سپاس مى‏گفت. شيطان به خداوند عرضه داشت كه اگر ايوب را شاكر مى‏بينى به خاطر نعمت فراوانى است كه به او داده‏اى، اگر اين نعمت‏ها از او گرفته شود او بنده‏ى شكرگزارى نخواهد بود.خداوند به شيطان اجازه داد بر دنياى ايوب مسلّط شود. او ابتدا اموال و گوسفندان و زراعت‏هاى ايوب را دچار آفت و بلا كرد امّا تأثيرى در ايوب نگذاشت. سپس بر بدن ايوب سلطه يافت و او چنان بيمار گشت كه از شدّت درد و رنجورى اسير بستر گرديد، امّا با اين حال از مقام شكر او چيزى كاسته نشد.چون ايوب از اين امتحان سخت الهى به خوبى برآمد، خداوند دوباره نعمت‏هاى خود را به او بازگرداند و سلامت جسمش را بازيافت. نک: تفسير نمونه، ذيل آيه 43سوره صاد؛ به اين ترتيب که به وي فرمان داد که: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ  هَذَا مُغْتَسَلُ  بَارِدٌ وَ شَرَاب پاى به زمين زن زد و چشمه آبى پديد آمد، گفتيم اين آبى است سرد براى شستشو و نوشيدن در آن شستشو كن و از آن بياشام تا از هر درد و الم بياسايى.9
1-8 انواع ورزشهای آبی
• دریانوردی‏
• شنا
• قایق‌رانی‏
• موج‌سواری‏
• واتر پولو‏
1-9معرفی استخر
استخر، محل خصوصی است برای شنا، شیرجه، و واترپولو كه در اندازه های مختلف ساخته می شود. ولی، استخرهایی كه در آنها مسابقات رسمی را برگزار می كنند باید دارای مشخصاتی معین باشد. این مشخصات از طرف فدراسیون  بین المللی شنای آماتور، كه آن را فینا10 می خوانند. 11
1-10انواع ورزش هاوتمرینات با آب
1-10-1حرکات ریتمیک در آب
تمام بدن همراه با حرکات موزون در آب کم عمق حرکت می کند. هدف برای بهبود عروق کرونری است.
1-10-2حرکات موزون در آب /تمرینات قدرتی
حرکات بالا و پایین بردن بدن با استفاده از مقاومت آب یا استفاده از برخی لوازم در آب به منظور تقویت کردن، محکم کردن و شکل دادن ماهیچه ها.
1-10-3تمرینات انعطاف پذیری
حرکات وسیع با استفاده از حداکثر کشش بدن
1-10-3آب درمانی واحیای مجدد
روش هایی در آب به منظور رسیدن به هدف های بالینی مخصوص انجام می شود.
1-10-4یوگای آب و ریلکسیشن
حرکات نرم و ملایم با آب به عنوان یک وسیله آرامش بخش.
1-10-5ورزش در قسمت عمیق
حرکاتی با هر سرعت در قسمت عمیق انجام شود به طوری که پاها به کف استخر برخورد نکند. می توان از کمربند و وسایل شناوری روی آب برای این هدف استفاده نمود.
1-10-6جاگینگ بالا و پایین دویدن درقسمت عمیق دویدن
مانند راه رفتن و دویدن در خشکی است این عمل در قسمت عمیق انجام شود از کمربند و وسایل شناوری استفاده با انواع تمرین ها و روش های مختلف دویدن
1-10-7ورزش هایی با دیواره ی استخر
از دیواره ی کنار استخر به عنوان تکیه گاه برای نگه داشتن قسمت های مختلف بدن استفاده می شود.
1-10-8آمادگی جسمانی لازم در آب
با استفاده از لوازم حرفه ای که مخصوص حرکات موزون و تقویت و تحمل در آب طراحی شده انجام می شود
1-10-9کشش
حرکات آرام و مخصوصی که انجام می شود، برای مدت زمانی نگه داشته می شود. این حرکات بعد از گرم شدن بدن و هم چنین در پایان کار انجام می شود تا ماهیچه هایی که سخت کار کرده اند کشیده شوند. این کار از دردناکی و سختی ماهیچه ها جلوگیری میکند.
1-11تاثیرات موثر شنا بر بدن
1-11-1عمل یک شناگر خوب که طول استخر را با انواع شناهای مختلف می پیماید یک نمونه از آمادگی جسمانی است. اگر چه توصیه میشود که شناگران به تمرینات دیگر آبی نیز توجه نماید. اگر شما تصمیم می گیرید که شنا گران طول استخر را به عنوان یک ورزش عادی برای تناسب اندام انجام دهید از مرحله پایین شروع کنید شاید یک یا دو طول استخر را بپیماید تا بتوانید بدون خستگی شنا کنید. به تدریج تعداد طول هایی را که شنا می کنید افزایش دهید این فعالیت حداقل ۲۰ دقیقه تمرین و ۳ بار در هفته مناسب است.
1-11-2پیش گیری و درمان پوکی استخوان با استروژن درمانی افزایش کلسیم دریافتی و فعالیت بدنی مرتبط است.
1-11-3 طبق شواهد و اطلاعات موجود ضایعات استخوانی در فضا نوردانی که در محیط های بدون جاذبه قرار می گیرندبسیار مشهود است. هم چنین افرادی که برای مدت زمان طولانی بستری می شوند چنین ضایعات استخوانی را تجربه کرده اند.
استخوانها برای افزایش توده باید به طور مکانیکی بارگیری شوند تا متراکم تر و فشرده تر شوند که این امر تحت تاثیر دو راه امکان پذیر است :
در وضعیت تحمل وزن، قرار گرفتن مانند ایستادن که موجب فشرده شدن استخوانهای پا می شود و یا نشستن که بر استخوانهای ستون فقرات فشار می آورد.12
از طریق انقباض عضلانی زمانی که شخص عضلات یک مفصل را منقبض می کند دو سطح استخوان در مفصل در مقابل یکدیگر فشرده می شود بنابراین روشن است که فعالیت بدنی نقش کلیدی را در توسعه و حفظ سلامت استخوان بازی می کند.
همچنین واضح است که فعالیت بدنی باید از نوع تحمل وزن باشد چرا که ورزش هایی که تحمل وزن در آنها چندان اعمال نمی شود مانند شنا یا دوچرخه سواری تاثیر کمتری بر تحریک و تراکم توده استخوانی دارند پیاده روی و جاکینگ نمونه هایی از فعالیت بدنی می باشند که تحمل وزن در آنها به کار می رود و بیشترین تاثیر را در پیش گیری و درمان پوکی استخوان دارند.
1-12انواع حرکت های شنا
انواع حرکت های شنا به شنای آزاد، کرال سینه، کرال پشت، قورباغه، پروانه دسته بندی شدند.
تمام این حرکات در مسابقات انفرادی چندگانه به اجرا در آیند.
شنای پروانه
شکل1-2 شنای پروانه[26]
شنای  کرال پشت
شکل1-3 شنای کرال پشت
شنای  غوربافه
شکل 1-4 شنای غورباغه
شنای  آزاد
شکل 1-5 شنای آزاد[26]
شکل 1-6 شنای کودکان[26]
1-13آموزش شنا
1-13-1شنای قورباغه: از آغاز نخستین‌ دستی‌ که‌ پس‌ از استارت‌ و هر برگشت‌ زده‌ می‌شود، بدن‌ شناگر باید بر روی‌ سینه‌ قرار گیرد و شانه‌های‌ او با سطح‌ طبیعی‌ و معمولی‌ آب‌ در یک‌ راستا باشند.تمام‌ حرکات‌ بازوان‌ باید همزمان‌ و در یک‌ صفحه‌ افقی‌ انجام‌ شوند و حرکت‌ متناوب‌یک‌ در میان نداشته‌ باشند. تمام‌ حرکات‌ پاها باید همزمان‌ و در یک‌ صفحه‌ افقی‌ انجام‌ شوند و حرکت‌ متناوب‌ نداشته‌ باشند.
در مرحله‌ای‌ از حرکت‌ پا که‌ باعث‌ پیشروی‌ و جلو رفتن‌ شناگر در آب‌ می‌شود، پاها باید چرخش‌خارجی‌ داشته‌ باشد، پای‌ قیچی، پای‌ کرال‌ و پای‌ دلفین‌ پایین‌ رونده‌ مجاز نیست.
در هنگام‌ برگشتها و پایان‌ مسابقه، لمس‌ دیواره‌ باید با هردو دست‌ و بطور همزمان‌انجام‌ شود،این‌ تماس‌ می‌تواند در سطح‌ آب‌ و یا در بالا و یا در زیر آب‌ باشد. تا زمانی‌ که‌ دستها دیواره‌ را لمس‌ نکرده‌اند شانه‌ها باید در صفحه‌ افقی‌ باقی‌ بمانند.به‌ هنگام‌ هر دوره‌ کامل‌ یک‌ دست‌ و یک‌ پای‌ قورباغه، قسمتی‌ از سر شناگر باید سطح‌ آب‌ را بشکافد یعنی‌ قسمتی‌ از سر از آب‌ خارج‌ شود.
1-13-2شنای پروانه:در تمام‌ طول‌ مسابقه‌ به‌ جز در هنگام‌ برگشت بدن‌ شناگر باید بر روی‌ سینه‌ قرار داشته‌ باشد و از آغاز نخستین‌ دستی‌ که‌ پس‌ از استارت‌ و برگشتها زده‌ می‌شود شانه‌ها با سطح‌ آب‌ در یک‌ راستا باشند.هر دو دست‌ را باید به‌طور همزمان‌ و در بالای‌ آب‌ به طرف‌ جلو برد و به‌ طور همزمان‌ نیز به‌طرف‌ عقب‌ آورد. تمام‌ حرکات‌ پا باید همزمان‌ باشند.حرکات‌ همزمان‌ ساق‌ و کف‌ پا که‌ در صفحه عمودی‌ و به طرف‌ پایین‌ و بالا انجام‌ شوند، مجاز است.
در هنگام‌ برگشتها و پایان‌ مسابقه، هر دو دست‌ باید به‌طور همزمان‌ دیواره‌ را لمس‌ کنند. این‌ تماس‌ هم‌ می‌تواند در سطح‌ آب‌ باشد و هم‌ در زیر یا بالای‌ آب.
1-13-3کرال پشت:به‌ جز هنگام‌ برگشت، شناگر باید همواره‌ بر پشت‌ قرار داشته‌ باشد. وضعیت‌ طبیعی‌ پشت‌ در شنای‌ پشت‌ می‌تواند شامل‌ یک‌ حرکت‌ چرخشی‌ بدن‌ باشد، بشرط‌ اینکه‌ این‌ چرخش‌ نسبت‌ به‌ سطح‌ افقی، ۹۰ درجه‌ یا بیشتر نشود.در تمام‌ طول‌ مسابقه‌ قسمتی‌ از بدن‌ شناگر باید سطح‌ آب‌ را بشکافد یعنی‌ باید قسمتی‌ از بدنش‌ بیرون‌ از آب‌ باشد و بردن‌ تمام‌ بدن‌ به‌ زیر آب‌ مجاز نیست.(کسری، 1385، 18)
به استثنای‌ زمان‌ برگشت‌ که‌ شناگر مجاز است‌ تمام‌ بدنش‌ را به‌ زیر آب‌ ببرد و پس‌ ازاستارت‌ و هر برگشت‌ نیز می‌تواند این‌ عمل‌ را انجام‌ دهد، بشرط‌ اینکه‌ مسافتی‌ را که‌ در زیر آب‌ طی‌ می‌کند بیش‌ از ۱۵ متر نباشد.13
1-14انواع شنای مسابقات
شنای امدادی
شنای استقامت
شنای مختلط
شنای آزاد
1-14-1شنای امدادی: نوعی شنا که چهار نفر به صورت گروهی و به طور امدادی طول مسیر مسابقه را طی می‌کنند.
1-14-2شنای استقامت: نوعی مسابقه شنا با مسافت‌های طولانی به وسیله انواع شناها که معمولا در آب‌های آزاد صورت می‌پذیرد.
1-14-3شنای مختلط:نوعی مسابقه شنا که در آن از چهار نوع شنای مختلف کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پروانه استفاده می‌گردد.
1-14-4شنای آزاد: نوعی مسابقه شنا که شناگر برای طی کردن مسیر مسابقه مجاز است از تمامی شناهای موجود استفاده کند.
1-15شیرجه وتاریخ آن:مورخان براین باورند که تاریخ مسابقات شیرجه به کشور یونان باستان باز می‌گردد ولی تنها اطلاعی که در این باره وجود دارد مربوط به نقوش مقبره‌ای در شهر ناپال درکشور ایتالیا می‌باشد که قدمت آن به ۲۵۰۰ سال می‌رسد. در روی سقف این مقبره تصویر مردی مشاهده می‌شود که در حال شیرجه زدن از روی سکوی مرتفعی می‌باشد که احتمالا باید صخره یا پرتگاهی باشد. پیشگامان ورزش شیرجه افرادی بودند که با پرش از روی صخره‌ها و پرتگاهها به درون آبهای دریای آکاپولکو به شهرت رسیدند.سپس در قرن ۱۷ هنگامی که ژیمناست های آلمانی و سوئدی برای ایمنی بیشتر حرکات نمایشی خود را در سواحل دریا انجام می‌دادند و عده کثیری را برای تماشا به ساحل می‌کشاندند، آهسته آهسته این رشته ورزشی تکمیل شد. نهایتا تمرینات ژیمناستیک آنان به یک رشته ورزشی تبدیل شد که به آن شیرجه آزاد گفته می‌شود. واژه‌ای که حتی پس از ورود این رشته به مسابقات المپیک سنت لویس آمریکا در سال ۱۹۰۴ به صورت شیرجه و شنا در زیر آب همچنان به آن اطلاق گردید.در انگلستان در قرن ۱۷ ابتدا مسابقات شیرجه ساده در برکه‌ها و رودخانه‌ها وبندرها واز روی رودخانه‌ها وپل‌ها وصخره‌ها انجام می‌شد. در سال ۱۸۸۹مسابقات شیرجه ساده برای اولین بار دراسکاتلند برگزار شد که ارتفاع سکوی شیرجه ۲متر بود. درسال ۱۸۹۵ جامعه غریق انگلستان اولین مسابقات شیرجه ساده را در لندن ترتیب داد که ارتفاع سکویقیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید