پایان نامه ارشد

c (2680)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشکدهی تحصیلات تکمیلی، گروه برق پایاننامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد « M.S.C» گرایش: قدرت عنوان: توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2669)

دانشگاه غیر انتفاعی ایمان و اندیشه ملایر دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی عنوان بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان استادراهنما: جناب آقای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2671)

باسمه تعالي دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی نمونه برگ پیشنهاد طرح پژوهشی (پروپوزال) عنوان: پیش بینی معنادر زندگی و امید دانشجویان بر مبنای ارضای نیازهای اساسی در نظریه انتخاب در بین دانشجویان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2672)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان دانشگاه علوم انسانی،گروه روانشناسی «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی» گرایش: روانشناسی بالینی عنوان: تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2673)

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول کلیات تحقیق 1-1 مقدمه2 1-2 بیان مسئله4 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق6 1-4 اهداف تحقیق:7 1-4-1- هدف کلی:7 1-4-2- اهداف اختصاصی:7 1-5 فرضیه های تحقیق:8 1-6 محدودیت های تحقیق:8 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2674)

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (گرایش رفتار حرکتی) عنوان: تاثیر حرکات موزون رشدی(ایروبیک) بر بهره حرکتی کودکان با اختلال بینایی استاد راهنما: دکتر امیر حمزه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2675)

گروه کشاورزی عنوان تاثیر نور فرابنفش روی ویژگیهای رشد و ترکیبات فنلی در کشت کالوس مرزه خوزستانی (Satureja Khuzistanica JAMZAD) پژوهش و نگارش: مرضیه علیمرادی استاد راهنما دکتر محمد حسین میرجلیلی استاد مشاور دکتر حسن ادامه مطلب…

By 92, ago